POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2013 YILI BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAV BİLGİLERİ

2013–2014 eğitim-öğretim yılında, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 100 erkek öğrenci sınavla alınacaktır. Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarının ise giriş şartlarını taşımaları ve sınavda yeterli puanı almaları durumunda, 100 kişilik kontenjanın dışında tutularak kabul edileceklerdir.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,

3- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

4- Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1992 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.

5- Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yer alan sağlık koşullarını taşımak,

6- Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

7- Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,

8- Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2013 LYS sınavı (TM-1, TM-2, TM-3, MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2) puan türlerinin herhangi birinden (340) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin erkek çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi erkek çocukları için ise yine aynı puan türlerinin herhangi birinden (306) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak,

9- Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,

10- Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

11- Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

12- 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı,
a) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
b) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
c) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

13- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

14- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1- Sınav Başvuru Dilekçesi, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)

2- 2 adet vesikalık fotoğraf,

3- Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere kurumca onaylı örneği,

4- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)

5- Nüfus kayıt ve ikametgah bilgilerine dair yazılı beyanı, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)

6- Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyanı, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)

7- Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi TR 26 0001 2009 3850 0080 000016 nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Dekontta açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur, Örn; “************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınav ücreti”)

8- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocuklarından Genel Müdürlükçe, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarından ise Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenecek olan şehitlik, vazife malullük, muharip ve malul gazilik belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV TARİHLERİ

Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar için başvuru şekli ve sınav tarihleri Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) sonuçları açıklandıktan sonra www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.