2012 ÖSYS İçin SON Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) İle İlgili Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI
18.07.2012

Yükseköğretim Genel Kurulu 18.07.2012’de (bugün) toplanmış ve Danıştay 8. Dairesinin 2012 ÖSYS Kılavuzunun ortaöğretim başarı puanını düzenleyen bölümüyle ilgili olarak almış olduğu kararı görüşmüştür. YÖK Genel Kurulu’nun aldığı karar aşağıdaki gibidir. Danıştay 8. Dairesi’nin 2012/5246 esas numaralı ara kararına göre; 2547 sayılı Kanunun 12/7/2012 günü  yürürlüğe giren geçici 62. maddesinin metni ve madde gerekçesinden anlaşıldığı üzere; 2547 sayılı Kanunun 6287 sayılı Yasa ile değişik 45. maddesi hükmünde öngörülen ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemi 2012 yılı  içinde yapılacak olan yükseköğretime yerleştirme işlemlerinde uygulanmayacak olup; 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzunun ilk halinde öngörülen hesaplama yöntemi uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle, 6353 sayılı Yasa ile 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 62.madde uyarınca; 2012 ÖSYS Kılavuzunun revize edilmiş halinin dava konusu edilen "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı 2012 yılı  yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları ile nihai karalarının idari makamlarca uygulanmasını amirdir. Bu kararın getirdiği zorunluluk çerçevesinde, ÖSYM Başkanlığınca, münhasıran 2012 yılı  için   yükseköğretime yerleştirme puanları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun 30.11-1.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzuna göre işlem yapılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili YÖK Genel Kurulu’nun almış olduğu karar ÖSYM’ye de tebliğ edilmiş olup, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında 2012 yılına münhasıran Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) uygulanacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği