Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) çalıştırılmak üzere toplam 34 (otuzdört) adet Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 28 Ocak 2012 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM (www.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. AlanıKadro
Adedi
Mezun Olunan Alan/BölümSınav Türü ve Puanlar
Hukuk
2
- Hukuk Fakültesi- KPSSP21
Biyoloji
3
- Biyoloji Bölümü
- Biyokimya
- Biyoloji Öğretmenliği
- KPSSP3
İktisat
1
- İktisat Bölümü- KPSSP18
Maliye
1
- Maliye Bölümü- KPSSP24
İstatistik
4
- İstatistik Bölümü,
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü
- KPSSP25 veya
- KPSSP75
Tarih
1
- Tarih Bölümü
- Tarih Öğretmenliği
- KPSSP3
Fizik
1
- Fizik Bölümü
- Fizik Öğretmenliği
-KPSSP3
Kimya
1
- Kimya Bölümü
- Kimya Öğretmenliği
- KPSSP3
Endüstri Mühendisi
10
- Endüstri Mühendisliği- KPSSP6
Bilgisayar Mühendisi
4
- Bilgisayar Mühendisliği- KPSSP6
Elektrik-Elektronik Mühendisi
3
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- KPSSP6
Bilgi ve Belge Yönetimi
3
- Bilgi ve Belge Yönetimi- KPSSP7

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2010 veya 2011 yılı KPSS LİSANS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).
2) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
4) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:
2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 75 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımladığı tarihten başlamak üzere 30/12/2011 tarihine kadar, Başkanlığımızın www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

YAZILI SINAV:
Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda öğrenim dalları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın www.osym.gov.tr internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV:
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda duyurulacaktır.
Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya Başkanlıkça onaylı suretini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Sözlü sınavda, adayların,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU:
Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir.
Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf : (312) 2988338-39
Not : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.osym.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.