2010-KPSS Ortaöğretim / Önlisans: Başvuru Bilgileri

BAŞVURMA SÜRESİ                   : 31 Mayıs – 2 Temmuz 2010
SINAV TARİHİ                             : 26 Eylül 2010
SINAV SAAT                                : Ortaöğretim Düzeyi 09:30
                                                         Önlisans Düzeyi 14:30
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ     : 3,00 TL
YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ   : 2,00 TL
SINAV ÜCRETİ                            : 35,00 TL
Adayların doldurmaları gereken, Aday Bilgi Formu
DİKKAT:
2010-KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS’a son başvuru tarihi olan 2 Temmuz 2010 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar sınava ortaöğretim düzeyinde girmek için başvuramazlar.
Bir adayın hem 2010-KPSS Lisans’a hem de 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a katılması mümkün değildir. 2010-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a da başvuru yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.


İnternetle Bireysel Başvurular
2008-KPSS’ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvuran adaylardan başvuru ekranındaki fotoğrafında sorun veya ADAY BİLGİ FORMU’nun “ÖĞRENİM BİLGİLERİ” alanlarında değişiklik bulunmayanlar başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabileceklerdir.
Bu durumdaki adayların sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM'nin internet adresinde "BAŞVURULAR" başlıklı alana şifreleri ile girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda mevcut bilgilerini kontrol ederek ve gerekli düzeltmeleri yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan
alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir.


Başvuruda Belgeler:
• Doldurulmuş 2010-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Aday Bilgi Formu
• Ağır hasta olan adayların başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu
• Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların, yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmî bir belge
• Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
• Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
• Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) onaylı bir örneği
• Son üç ay içinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf
(Bu niteliklere uymayan fotoğraf yapıştıran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)Sınav Merkezleri
BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
6) KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alacak “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).
KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alacak “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:Özürlü statüsündeki adayların, (“Devlet memuru olabilir” ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS’ye girmelerini müteakip kamu kurum ve kuruluşların KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun’un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dâhil) %3’ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır. Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.


KPSS Tesler, Konular ve KapsamlarıBaşvuru Merkezleri dosyasından, başvuru işlemerinizi tamayalabileceğiniz merkezlere ulaşabilirsiniz.


Kılavuz  (31.05.2010) bu doysda başvuruda kullanılacak okul ve bölüm kodları ile diğer tüm yasal bilgilere ulaşabilirsiniz